1 - 1 of 1 Articles

TAKAMAZ PRIVATE SHOW 2022 Thailand

TAKAMAZ PRIVATE SHOW 2022 ตอกย้ำดีมานด์เครื่องจักรในอุตสาหกรรมยานยนต์

TAKAMAZ PRIVATE SHOW 2022 ตอกย้ำดีมานด์เครื่องจักรในอุตสาหกรรมยานยนต์ รับแรงกระเพื่อมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่น ทำให้หลายชิ้นส่วนของรถใช้น้ำมันโอนย้ายไลน์ผลิตมาไทย