1 - 1 of 1 Articles

Factory Max ชี้ชัด ใช้ HYDRA system ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

Factory Max ชี้ชัด ใช้ HYDRA system ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ Smart Factory

HYDRA system ซึ่งเป็น Manufacturing Execution System software เพิ่มความสามารถในการผลิตได้มากกว่า 40% ด้วย AI ในราคาที่เข้าถึงได้ สู่โรงงานอัจฉริยะ