1 - 1 of 8 Articles

SCB EIC วิเคราะห์ส่งออกไทยเดือนมีนาคมหดตัวต่อเนื่อง-ยังไม่พบสัญญาณฟื้นตัว

ไตรมาสแรกของปี 2019 มูลค่าการส่งออกหดตัว -4.7%YOY ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องที่ -7.6%YOY เป็นผลมาจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์…

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยในเดือนกรกฎาคม 2561

การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 8.3 เติบโตต่อเนื่องเป็น เดือนที่ 17 หรือคิดเป็นมูลค่า 20,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกต่างประเทศส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ดี

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยในเดือนพฤษภาคม 2561

สินค้าอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม ขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 11.4 เติบโตต่อเนื่องเป็น เดือนที่ 15 สินค้าที่มีสัดส่วนในการส่งออกมากที่สุด คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยขยายตัวร้อยละ 25.2

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยในเดือนเมษายน 2561

พาณิชย์ ระบุ ตัวเลขการออกประจำเดือนเมษายน โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 และขยายตัวในเกือบทุกลาด สินค้าที่มีการขยายตัวสูงเป็นอันดับหนึ่ง คือ รถยนต์และส่วนประกอบ

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยในเดือนมีนาคม 2561

กระทรวงพาณิชย์ เผย ตัวเลขการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมไทย พบว่า มีขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 แล้ว โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประ…