1 - 1 of 1 Articles

i-SPEED 7 นวัตกรรมของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความเร็วสูงจาก Olympus

i-SPEED 7 กล้องถ่ายภาพความเร็วสูงจาก Olympus เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย ซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในห้องปฏิบัติการหรืองานทดสอบภาคสนาม