1 - 2 of 26 Articles

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กุมภาพันธ์ 2563

สศอ. เผย MPI เดือนกุมภาพันธ์ 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและภัยแล้ง แต่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว …

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มิถุนายนและไตรมาส 2 ปี 2562

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายนหดตัว เหตุได้รับผลจากการค้าโลกชะลอตัว ทั้งยังส่งผลถึงดัชนีในไตรมาสที่ 2 ปรับตัวลดลงตาม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มิถุนายน 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีที่แล้ว เนื่องมาจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรมที่มีการขยาย ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย เครื่องปรับ…

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม มีการขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีรถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทรา…