1 - 1 of 1 Articles

สศอ. ผลักดันผู้ประกอบการ พัฒนาสิ่งทอเทคนิคการแพทย์หวังบุกเบิกตลาดใหม่ พร้อมสนับสนุนการแพทย์ครบวงจร

จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการตลาดสูงและสามารถทำกำไรได้มากเมื่อเทียบกับสิ่งทอเทคนิคประเภทอื่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง (Di…