1 - 1 of 1 Articles

Training ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

สอศ. เร่งยกระดับครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 จัดโครงการฝึกอบรม - เยี่ยมชมโรงงาน

สอศ. เร่งยกระดับครูด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูผู้ช่วย สาขาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต