1 - 1 of 1 Articles

Hino พัฒนา โรงงานรถบรรทุกระบบโมดูล

Hino Motors พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถบรรทุกขนาดกลาง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยโรงงานผลิตระบบโมดูล ผลิตชิ้นส่วน ประกอบรถบรรทุกได้หลายรุ่นในไลน์เดียว