1 - 1 of 3 Articles

โควิด-19 สร้างโอกาสใหม่ให้ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์” จากภาคการผลิต สู่ภาคสังคม

โควิด-19 สร้างโอกาสใหม่ให้ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์” จากภาคการผลิต สู่ภาคสังคม

การระบาดของโควิดมีแนวโน้มกระตุ้นความต้องการหุ่นยนต์ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากการผลิต เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ร้านอาหาร และสถานศึกษา

Robots industry development strategy in nations

หลายประเทศเอาจริง ยก “หุ่นยนต์” เป็น “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”

ส่องแนวทางและแผนกลยุทธ์ของจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหภาพยุโรป เยอรมนี และสหรัฐฯ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

FIBO ครบรอบ 25 ปี สู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย, 25th anniversay of FIBO, Driving robots industry in Thailand

25 ปี การเดินทางของ FIBO และประชากรหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมไทย

25 ปี FIBO ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เผยมุมมองสถานการณ์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย แนวโน้มในอนาคต 5 ปีข้างหน้า และภารกิจถัดไปของ FIBO