1 - 1 of 5 Articles

Mr. Tomomasa Satou, Tokyo Univeresity, World Robot Submit (WRS) 2018

คณะกรรมการ WRS เผย "RaaS" คือ สิ่งที่ผู้ซื้อหุ่นยนต์ต้องการ

Mr. Tomomasa Satou หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายบริหาร WRS และศาสตราจารย์กิตติคุณมหาวิทยาลัยโตเกียว ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการที่จะเชื่อมโยงหุ่นยนต์, AI, เทคโนโลยี, และแอปพลิเคชัน เข้าด้วยกัน

System Integrator (SI) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในญี่ปุ่น ร่วมก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

ธุรกิจ System Integrator (SI) กว่า 140 ราย ประสานความร่วมมือก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อตอบรับปัญหาการขาดแคลน SI ในสภาวะที่ความต้องการหุ่นยนต์พุ่งสูง