1 - 1 of 1 Articles

แพลตฟอร์มออนไลน์ SME Academy 365 สร้างผู้ประกอบการใหม่

เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ SME Academy 365 สร้างผู้ประกอบการใหม่

สสว. ลงนาม MOU สสอท. เชื่อมโยงข้อมูลผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ SME Academy 365 คาดสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2 แสนราย รายได้ 3.6 หมื่นล้าน