1 - 1 of 2 Articles

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 52.9

ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ก.ย.63 ปรับเพิ่มขึ้น จากมาตรการภาครัฐและภาวะเศรษฐกิจในประเทศกำลังฟื้นตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนกันยายน 2563 ปรับเพิ่มขึ้น ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 51.2

ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือน ส.ค.63 ปรับลดลง กำลังซื้อแผ่ว

สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนสิงหาคม 2563 ปรับลดลงเล็กน้อย จากกำลังซื้อที่แผ่วตัวลง เนื่องจากหมดระยะเวลาของมาตรการเงินเยียวยา และภาวะการจ้างงาน