1 - 1 of 3 Articles

“Industry 4.0” จากมุมมองของผู้บริหารอาวุโสแห่ง Siemens

ยุค Industry 4.0 มาถึงญี่ปุ่นสักระยะแล้ว แล้วผู้ผลิตญี่ปุ่นจะมองการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไร Mr. Taro Shimada แห่ง Siemens จะมาให้คำตอบกัน

“Industry 4.0” the trend is now

ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้ภาคอุตฯ สนใจในเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น มีการนำหุ่นยนต์ AI รวมไปถึง IoT มาใช้และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเล็ก…

Mr. Masaki Sakuyama ประธาน Mitsubishi Electric ประกาศ “เสริมกำลังผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในญี่ปุ่นและยุโรป” รับปี 2018

Mr. Masaki Sakuyama ประธาน Mitsubishi Electric คาดตลาดพลังงานทดแทนในระดับโลกจะยังคงขยายตัว และความต้องการ Power Electronics จะสูงขึ้น