1 - 1 of 1 Articles

กนอ.ชู 8 ด้าน สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ “Smart Eco” เผยมี 4 นิคมฯ 1 ท่าเรือฯ และโรงงาน 7 แห่ง ผ่านเกณฑ์แล้ว

กนอ.ชู 8 ด้าน สู่ “Smart Eco” นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

การนิคมอุตสาหกรรมฯ ต่อยอดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วางกรอบแนวทางการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ เผยปี 62 มี 4 นิคมฯ 1 ท่าเรือฯ และโรงงาน 7 แห่ง ผ่านเกณฑ์แล้ว