1 - 1 of 4 Articles

กรณีศึกษา: กรอบการพัฒนาฯ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป สู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมโลก

กรณีศึกษา: กรอบการพัฒนาฯ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป สู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมโลก

โอกาสของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 5 (ตอนจบ) กรอบการพัฒนาฯ Horizon Europe ของสหภาพยุโรปสู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมโลก ประกอบด้วยเนื้อหาโดยย่…

โอกาสของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 4 กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน: โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก...ตอนที่ 4 กรณีศึกษา: แผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 4 ปี (ปี 2021 - 2024) ของไต้หวัน: โอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Generative AI กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Generative AI กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Gen AI เป็นแขนงหนึ่งของ Artificial Intelligence (AI) โดยเป็นปัญญาประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีการพึ่งพามนุษย์

ธุรกิจน่าลงทุน “เซนเซอร์” สำหรับอุปกรณ์การแพทย์-เฮลท์แคร์-สมาร์ทโฮม

ธุรกิจน่าลงทุน “เซนเซอร์” สำหรับอุปกรณ์การแพทย์-เฮลท์แคร์-สมาร์ทโฮม

เซนเซอร์ อุปกรณ์ไฮเทคอีกชนิดที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์แทบทุกชนิดรอบตัวเรา และมีโอกาสอย่างมากในเซกเตอร์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สมาร์ทโฮม และสังคมสูงอายุ