1 - 1 of 1 Articles

จับตาภาคเอกชนญี่ปุ่น มุมมองต่อสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้า ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

หลังรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการ export control และมีการถอดเกาหลีใต้ออกจากบัญชี white list มาตรการดังกล่าวไม่ได้ห้ามการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ แต่เป็นกระบวนการควบคุม แนะไทยควรเตรียมความพร้…