1 - 1 of 10 Articles

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนเมษายน หดตัว 11.02% อยู่ที่ 1.04 แสนคัน | ข่าวอุตสาหกรรม

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนเมษายน หดตัว 11.02% อยู่ที่ 1.04 แสนคัน | ข่าวอุตสาหกรรม

ในเดือนเมษายน 2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 104,667 คัน ลดลง 11.02% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อขายในประเทศที่ลดลง 5.03% และ 45.94% ตามลำดับ

ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือน เม.ย. รวม 1.61 แสนคัน ลดลง 4.36%

ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือนเมษายน ผลิตรวม1.61 แสนคัน ลดลง 4.36%

ในเดือนเมษายน 2567 ไทยผลิตรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น 161,912 คัน ลดลง 4.36% จากเดือนเมษายน 2566 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 136,387 คัน และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 25,525 คัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนเมษายน หดตัว 11.02% อยู่ที่ 1.04 แสนคัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนเมษายน หดตัว 11.02% อยู่ที่ 1.04 แสนคัน

ในเดือเมษายน 2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 104,667 คัน ลดลง 11.02% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อขายในประเทศที่ลดลง 5.03% และ 45.94% ตามลำดับสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือน มี.ค. รวม 2.1 แสนคัน ลดลง 4.05%

ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือน มี.ค. รวม 2.1 แสนคัน ลดลง 4.05%

ในเดือนมีนาคม 2567 ไทยผลิตรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น 219,434 คัน ลดลง 4.05% จากเดือนเดียวกันปีก่อน แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 179,806 คัน และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 39,628 คัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนมีนาคม หดตัว 23.08% อยู่ที่ 1.38 แสนคัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนมีนาคม หดตัว 23.08% อยู่ที่ 1.38 แสนคัน

ในเดือนมีนาคม 2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 138,331 คัน ลดลง 23.08% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากการผลิตสำหรับจำหน่ายในประเทศที่ลดลงอย่างมากตามยอดขายจากการอนุมัติสินเชื่อขอ…

ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือน ก.พ. รวม 2.1 แสนคัน ลดลง 1.74%

ยอดผลิตและยอดขายรถจักรยานยนต์ 2567 เดือน ก.พ. รวม 2.1 แสนคัน ลดลง 1.74%

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ไทยผลิตรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น 215,760 คัน ลดลง 1.74% จากเดือนเดียวกันปีก่อน แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 175,770 คัน และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 39,990 คัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ หด 19.28% อยู่ที่ 1.33 แสนคัน

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนกุมภาพันธ์ หดตัว 19.28% อยู่ที่ 1.33 แสนคัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 133,690 คัน ลดลง19.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลง 9.25% และ 32.96% ตามลำดับ

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนมกราคม 1.42 แสนคัน ลดลง 12.46%

ยอดผลิตรถยนต์ 2567 เดือนมกราคม หด 12% อยู่ที่ 1.42 แสนคัน โดนพิษผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดฮวบ

ในเดือนมกราคม 2567 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 142,102 คัน ลดลง 12.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงมากถึง 33.62% อย่างไรก็ตาม การผลิตยานยนต์ปรับตัว…

สภาอุตสาหกรรม ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป้าผลิตยานยนต์ไทย ปี 2567 ไทยตั้งเป้าผลิตรถยนต์ ปรับเป้าผลิตรถยนต์ ประมาณการผลิตรถยนต์ 2567

ไทยตั้งเป้าปี 2567 ผลิตรถยนต์ 1.9 ล้านคัน

สภาอุตสาหกรรมฯ ตั้งเป้าประมาณการการผลิตรถยนต์ของสมาชิกกลุ่มยานยนต์ในปี 2567 ที่จำนวน 1,900,000 คัน เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย