1 - 1 of 1 Articles

เศรษฐกิจโลกถดถอย IMF คาด ปี 2020 ทั่วโลกติดลบ 4.9% ไทยติดลบเกือบ 8%

ปี 2020 ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลหลายประเทศต่างอีดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาตำแหน่งงาน