1 - 1 of 1 Articles

Nissan ตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050

Nissan ตั้งเป้า ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050

จากเป้าหมายของนิสสันในการลดคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050 ส่งผลให้รถยนต์ทุกรุ่นที่ออกสู่ตลาดภายในต้นทศวรรษ 2030 จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ทั้งหมด