1 - 1 of 2 Articles

Mitsubishi Electric หนุน EEC Automation Park ทุ่ม 50 ลบ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.0 ผ่าน e-F@ctory

Mitsubishi Electric หนุน EEC Automation Park ทุ่ม 50 ลบ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.0 ผ่าน e-F@ctory

EEC Automation Park พัฒนาบุคลากร ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และหน่วยงานประสานความร่วมมือ เปิดเต็มรูปแบบปี 2564

e-F@ctory starter package ชุดโปรแกรมสำเร็จ วิเคราะห์ข้อมูลในไลน์การผลิต จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

เริ่มต้น e-F@ctory ได้ง่าย ๆ ไปกับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Mitsubishi Electric สนับสนุนแนวคิด e-F@ctory ที่ผสานรวมระบบการผลิตและ IT เข้าด้วยกัน จัดแพคเกจ “e-F@ctory Starter Package” ใช้งานง่าย ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำโปรแกรม สำหรับเร…