1 - 1 of 1 Articles

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาโครงสร้างและการถ่ายเทความร้อนด้วยซอฟต์แวร์ Ansys

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์...ด้วยซอฟต์แวร์ Ansys" วันที่ 12-13 มี.ค.67

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาโครงสร้างและการถ่ายเทความร้อนด้วยซอฟต์แวร์ Ansys วันที่ 12-13 มีนาคม 2567