1 - 1 of 1 Articles

วิธีเจาะรู Micro Drilling

เจาะรูขนาดเล็กระดับไมครอน ต้องทำอย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะรูให้นิยาม “Micro Drill” คือการเจาะรูขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ไปจนถึงรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับไมครอน