1 - 1 of 2 Articles

เก็บ “ภาษีหักที่จ่าย” อัตราเดียว จูงใจเอกชนชำระผ่านออนไลน์

ธุรกิจเฮ ! สรรพากรจ่อออกมาตรการจูงใจเข้าระบบ หักและนำส่ง “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดเหลืออัตราเดียว 1-2 % ทุกกิจการ-หนุนเพิ่มสภาพคล่อง จากปัจจุบันมีหลายอัตรา ด้านกระทร…