1 - 1 of 1 Articles

หุ่นยนต์โลจิสติกส์อัจฉริยะ GEEK+ จากยูเรกา ตอบโจทย์ระบบคลังสินค้า

Geek+ Robotics for Logistics หุ่นยนต์สำหรับงานคลังสินค้า ตอบสนองงานระบบ Picking ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วรองรับงานปริมาณมาก