1 - 1 of 1 Articles

สภาธุรกิจร่วมอาเซียนถกอำนวยความสะดวกการค้า “ATF-JCC” ย้ำลดต้นทุนให้ได้ 10% ในปี 63

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 15 ประเทศสมาชิกพร้อมร่วมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางกา…