M Report
อีเวนท์อื่นๆ

สถาบันยานยนต์ เปิดหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA” ร่วมอบรม 25-26 พ.ย.นี้

25 - 26 พฤศจิกายน 2562
  • Share :

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เป็นข้อกำหนดหลักในขณะนี้ ที่ผู้ผลิต และส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในองค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ โดยใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ DFMEA (องค์กรที่มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองค์กรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผู้เกี่ยวข้อง (คณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายแผนก) ร่วมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อประกันแต่เนิ่นๆ ต่อขอบเขตที่อาจเป็นไปได้ว่าข้อขัดข้องด้านศักยภาพและ กลไก/สาเหตุที่ก่อตัวขึ้นในการสร้างปัญหา จะได้รับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อให้คุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับมอบมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อพนักงานประกอบของลูกค้าและผู้ใช้ (ผู้ขับขี่ยานยนต์) และ สอดรับกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  • หลักการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้      อย่างถูกต้อง
  • ความแตกต่างระหว่าง DFMEA และ PFMEA
  • เข้าใจหลักการกำหนด AP (Action priority) แทนการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number)
  • เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team ) การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบ้างที่ควรร่วมเป็นคณะทำงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

  • แนะนำการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
  • รายละเอียดความต้องการ DFMEA การสร้างเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ได้แก่ scope definition, structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
  • รายละเอียดความต้องการ PFMEA การสร้างเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ได้แก่ scope definition, structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เช่น วิศวกรรม,ฝ่ายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินค้า เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน (วันจันทร์และวันอังคารที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562)

Download ตารางอบรมประจำปี 2562 คลิกที่นี่
Download ใบสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

***วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครมายัง สถาบันยานยนต์ โดยผ่านช่องทาง 2 ช่องทางดังนี้

1. โทรสาร หมายเลข 0-2712-2415
2. E-mail : hrd@thaiauto.or.th , suwan@thaiauto.or.th , sukonrat@thaiauto.or.th , thanin@thaiauto.or.th 

 

ที่มา : M Report