M Report
อีเวนท์อื่นๆ

งานสัมมนา OEE Real-time Monitoring and Improvement โดยสถาบันเพิ่มฯ 23 ส.ค.นี้ ณ โรงแรมซาซ่า สมุทรปราการ

23 สิงหาคม 2562
  • Share :

ในองค์กรภาคการผลิตที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตและต้องการใช้เครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อย ๆ คือ การสูญเสียเวลาการผลิต การผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น ในการที่จะสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักรได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถแก้ไข และตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา รวมทั้งทราบสาเหตุของการใช้เครื่องจักรได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหาวิธีการปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบ จะทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิผลสูงสุดและช่วยลดการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่ม 

ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรอบรม OEE Real-time Monitoring and Improvement ยกระดับประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรยุค 4.0 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมซาซ่า (บางปู) จ.สมุทรปราการ ภายในงาน Material Handling & Packing Machine 2019 สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เข้าใจวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่สามารถประเมินถึงความพร้อม ประสิทธิภาพ และการผลิตสินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
  • สามารถนำเทคโนโลยีในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะสามารถแสดงผลค่าการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครืองจักร ได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว
  • สามารถนำขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ ไปดำเนินการในองค์กร

เหมาะสำหรับ:

  • โรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต
  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลิต การบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
ฝ่ายฝึกอบรม: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร: 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail: Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ftpi.or.th/event/30182

ที่มา : M Report