M Report
อีเวนท์อื่นๆ

สถาบันยานยนต์จัดอบรม “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016” สมัครด่วนภายใน 5 ก.ย.นี้

12 - 13 กันยายน 2562
 • Share :

ในระบบของการบริหารคุณภาพ การตรวจประเมินหรือตรวจติดตามคุณภาพภายในนั้น มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการประเมินความสามารถในการจัดการและบริหารคุณภาพในองค์กร ว่าได้รับการจัดทำและนำไปปฏิบัติใช้สอดคล้องตามข้อกำหนด IATF 16949 ได้หรือไม่ ภายหลังเมื่อเอกสารทั้งหลายได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้ และมีการรวบรวมบันทึกคุณภาพ (Quality Records) ได้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และภายหลังการผ่านการรับรองจะต้องดำเนินการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditors) ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรม โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าใจถึงหลักการตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจต่อข้อกำหนดได้อย่างกระจ่างและชัดเจน เพื่อสามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการบริหารคุณภาพในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ผ่านวิทยากร และกรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองการตรวจประเมินจริง

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนะนำระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในการกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจ
 • การคัดเลือกทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา
 • ประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา (ต่อ) การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน
 • การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
 • การเปิดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ(หัวหน้าฝ่าย/แผนกต่างๆ) ที่ร่วมจัดสร้างเอกสาร ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกบุคคล-ธุรการ แผนกจัดซื้อ แผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกคลังวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น
 • มีความรู้ข้อกำหนด IATF 16949 และ ผู้มีประสบการณ์ และผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนด IATF 16949 และข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มาแล้ว(Technical Tools: Six Packs)

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน (วันพฤหัสและศุกร์ที่ 12-13 กันยายน 2562)

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 กันยายน 2562                                                                                                                 

สนใจสามารถสอบถามกำหนดการการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ที่ : แผนกพัฒนาผู้ประกอบการสถาบันยานยนต์ อีเมล : hrd@thaiauto.or.th หรือ โทร. 02-712-2414 ต่อ 6701-6702

 

ที่มา : M Report