M Report
อีเวนท์อื่นๆ

30 พ.ย. นี้ KMUTNB เชิญร่วมสัมมนา “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ” ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

30 พฤศจิกายน 2561
  • Share :

ด้วยนักศึกษาโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบแนวคิดในการเตรียมความพร้อม  เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนในยุคประเทศไทย  4.0 ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ได้แก่

  • รศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม
  • คุณบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
  • คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
  • ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ
  • ดร. สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้ช่วย กก.ผจก.ใหญ่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล บริษัท 
  • โตโยต้าลิสซิ่ง จำกัด

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้  จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ
  08.00 - 09.00 น.    ลงทะเบียน
  09.00 - 09.10 น.    วีดีทัศน์ ความเป็นมาของโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
  09.10 - 09.20 น. 

   ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

  พระนครเหนือ กล่าวต้อนรับฯ

  09.20-10.00 น. 

  รศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและและปาฐกถาพิเศษ

  หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย”

  10.00-11.45 น.   การเสวนาวิชาการหัวข้อ "ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

 

ในการนี้ ทางคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการสัมมนาวิชาการระดับชาติดังกล่าว มีประโยชน์และมีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เจ้าของกิจการ  และบุคคลทั่วไป


ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 27  พฤศจิกายน 2561
ได้ที่ http://www.kmutnbseminar.com
หรือส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ contact@kmutnbseminar.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
อำนาจ ศรีเกิด
087-999-5579 
(ผู้ประสานงานคณะทำงานสัมมนาวิชาการ)

ที่มา : M Report