M Report
อีเวนท์อื่นๆ

สถาบันยานยนต์ ชวนอบรมหลักสูตร “หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ” 25 - 27 ก.ค. นี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

25 - 27 กรกฎาคม 2562
 • Share :

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ช่างควบคุมหุ่นยนต์) (Robotic for automotive Industry (Operator) เพื่อให้บุคลากรหรือวิศวกรด้านนี้มีอัตราที่สูงขึ้นทำให้ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมหาวิธีการรองรับกับความต้องการนี้ การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะความชำนาญให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจประโยชน์ และความสําคัญของการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถควบคุมการทํางานเบื้องต้นของหุนยนต์อุตสาหกรรมได้
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถแก้ไขป้ญหาพื้นฐานจากการใช้งานหุนยนต์อุตสาหกรรมได้

ระยะเวลา และสถานที่การดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 อบรม 3 วัน
 • ณ ห้อง 44 – 305 อาคาร 44 ตึกปฏิบัติการและประลองรวม
 • คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Agenda)

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์
 • การติดตั้ง และเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
 • การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น (Jogging)
 • การปรับตั้ง Tool ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • การเขียนโปรแกรมดวยวิธีการใช้ Robot Teaching
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รูปแบบอัตโนมัติ (Auto Mode)
 • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สําหรับงานหยิบจับชิ้นงาน
 • การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบหุ่นยนต์เบื้องต้นก่อนใช้งาน
 • มาตรฐานความปลอดภัย Robot

กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติผู้เข้ารวมอบรม (Participants)
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของหรือระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวของ ที่มีประสบการณ์ทํางานภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 ปี

หมายเหตุ
บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล งานปรับแต่งระบบไฮดรอลิก งานออกแบบและประกอบวงจรนิวแมติก ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
สถาบันยานยนต์ (แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ)
คุณเอกชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 

Tel: 089-138-9121
Tel: 02-712-2414 ext. 6704-5
Fax: 02-712-2415
E-mail: ekachai@thaiauto.or.th, hrd@thaiauto.or.th

ที่มา : M Report