M Report
อีเวนท์อื่นๆ

“การสื่อสารสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์” 15 - 17 ส.ค. นี้ โดยสถาบันยานยนต์ เปิดอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

15 - 17 สิงหาคม 2562
 • Share :

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร การสื่อสารสําหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Communication for Automation System in Automotive Industry) เพื่อให้บุคลากรหรือวิศวกรด้านนี้จึงมีอัตราที่สูงขึ้นทำให้ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้หาวิธีการรองรับกับความต้องการนี้ การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะความชำนาญให้กับบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ตามมาตรฐาน IEC ได้
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนําการเรียนรูระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ตามมาตรฐาน IEC ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถประยุกต์ และพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมในเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ตามมาตรฐาน IEC ได้

ระยะเวลา และสถานที่การดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน
ณ ห้อง 44 – 305 อาคาร 44 ตึกปฏิบัติการและประลองรวม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Agenda)

 • พื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ พื้นฐานดิจิตอล ระบบเลขฐาน โครงสร้าง ชนิด และหลักการทํางานของ PLC
 • การเขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ภาษาแลดเดอร์ไดอะแกรม
 • การใช้คําสั่งกลุ่มคําสั่งควบคุม
 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ตามมาตรฐาน IEC
 • ทฤษฎีระบบการสื่อสารใน PLC รูปแบบการสื่อสารที่เป็นครือข่าย Network
 • การใช้โปรแกรมเพื่อหาและกําหนดเครือขาย เทคนิคและการใชงานในระดับอุปกรณ์ (Device)
 • เทคนิคและการใช้งานในระดับตัวควบคุมด้วยกัน (controller) เทคนิคและการใช้งานในระดับข้อมูล (Information)
 • การใช้งาน IO Link การใช้งาน Ether Cat
 • เขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้คําสั่งต่างๆ ในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติผู้เข้ารวมอบรม (Participants)
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของหรือระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวของ ที่มีประสบการณทํางานใน PLC อย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ
บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล งานปรับแต่งระบบไฮดรอลิก งานออกแบบและประกอบวงจรนิวแมติก ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
สถาบันยานยนต์ (แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ)
คุณเอกชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 

Tel: 089-138-9121
Tel: 02-712-2414 ext. 6704-5
Fax: 02-712-2415
E-mail: ekachai@thaiauto.or.th, hrd@thaiauto.or.th

ที่มา : M Report