M Report
อีเวนท์อื่นๆ

ชวนเข้าร่วมงาน “KMITL Engineering Project Day 2018” 24 – 25 เมษาฯ นี้

24 - 25 เมษายน 2561
  • Share :
  • 1,141 Reads   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานโปรเจ็ค “KMITL Engineering Project Day 2018” ของนักศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 12 ภาควิชา จำนวนกว่า 500 ผลงาน รวมไปถึงผลงานจากโครงการสหกิจศึกษาที่ร่วมกับบริษัทชั้นนำถึง 100 บริษัท เป็นจำนวน 200 ผลงาน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสอบถามและพูดเรื่องในเรื่องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกับนักศึกษาผู้เป็นเจ้าของโปรเจ็คได้

คณะวิศวะฯ จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานนักศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งงานจะจัดวันที่ 24 และ 25 เมษายน ที่จะถึงนี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ ไชยวัฒน์ (วร บุญนาค) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงงานออนไลน์ได้ที่: http://projectday.kmitl-eng.org/index/projects

หรือ กรอกข้อมูลที่ Inquiry for Article

ที่มา : M Report