M Report
อีเวนต์อื่นๆ

ขอเชิญร่วมอบรม “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” 26 - 27 พ.ย.63 นี้ ณ สถาบันยานยนต์

อัปเดตล่าสุด 26 พ.ย. 2563
 • Share :
 • 549 Reads   

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรม "หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Fundamentals of Electric Vehicle Technologies)" ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ ณ สถาบันยานยนต์ กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ มีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 4,000 บาท

“นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” หรือที่หลายคนเรียกกันสั้น ๆ ว่า “EV” (Electric Vehicles) นั้น เป็นกระแสที่มาแรงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคโนยานยนต์สมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ในยุคที่น้ำมันแพง ค่าแรงสูง รวมทั้งมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญและต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ เช่น การรับมือกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สูงขึ้น หรือแม้กระทั่ง การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นเทคโนโลยียานยนต์สีเขียว ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สถาบันยานยนต์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการ ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

หัวข้อการฝึกอบรม

1. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบส่งกำลังเบื้องต้น

 • เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบส่งกำลังเบื้องต้น
 • ระบบการอัดประจุไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงาน
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

2. เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

 • ชนิดและหลักการทำงานของแบตเตอรี่
 • ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
 • ระบบการชาร์จแบบ AC (Type 1,2,3) และ DC (Chademo, tesla, CCS)
 • ชนิดและหลักการทำงานของเซลเชื้อเพลิง

3. วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น

 • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กำลัง
 • เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

4. ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

 • วงจรคอนเวอร์เตอร์ DC-DC
 • วงจรอินเวอร์เตอร์ DC-AC
 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรควบคุมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และวงจรควบคุมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ระดับวิศวกร
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับพนักงานที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน
 • ระดับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Download ใบสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

***วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครมายัง สถาบันยานยนต์ โดยผ่านช่องทาง 2 ช่องทางดังนี้
1. Fax : 0-2712-2415
2. E-mail : hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th, sukonrat@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 0-2712-2414 ต่อ 6701-3

ที่มา : M Report