M Report
อีเวนต์อื่นๆ

SIMTec เปิดคอร์สอบรม "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา" 2 วันเต็ม มี.ค.-มิ.ย.64 นี้ ณ อมตะซิตี้ ระยอง

อัปเดตล่าสุด 10 มี.ค. 2564
 • Share :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยการสนับสนุนของ EEC HDC (EEC MODEL TYPE B) เรียนเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร “การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา” เพิ่มความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือวัดละเอียด โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 2 วันเต็ม เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ ได้อย่างถูกวิธี ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือวัด คุณสมบัติของเครื่องมือ การใช้งานและการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง 

หลักสูตร “การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา” (Principle of usage and maintenance of measuring tools) อบรมทั้งหมด 4 กลุ่ม ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน 2564 (หลักสูตร 2 วัน รวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) นิคมอมตะซิตี้ ระยอง โปรโมชั่นพิเศษ จากราคา 1,000 บาท ลดเหลือ 700 บาท (ไม่รวม Vat7%)

ฟรี!! SIMTec เปิดคอร์สอบรม "การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและการดูแลรักษา" 2 วันเต็ม มี.ค.-มิ.ย.64 นี้ ณ อมตะซิตี้ ระยอง

สิ่งที่ได้จากการอบรม

 • การอบรม ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏฺิบัติ และการวิเคราะห์ 
 • ได้รับเทคนิคต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาในรูปแบบของการพูดคุยซักถาม 
 • นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานจริง

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร​

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัด
 • เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับแรก การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันจากสถาบันฯ

วันที่อบรม

 • กลุ่มที่ 1:  24-25 มีนาคม 2564
 • กลุ่มที่ 2:  28-29 เมษายน 2564
 • กลุ่มที่ 3:  19-20 พฤษภาคม 2564
 • กลุ่มที่ 4:  23-24 มิถุนายน 2564

* ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ SIMTec

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ https://simtec.or.th/measuring-tools-maintenance-course หรือติดต่อสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โทรศัพท์ : 033-047-800 โทรสาร : 033-047-877 อีเมล : info@simtec.or.th

ที่มา : Sumipol Corporation Limited