M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันยานยนต์ ชวนร่วมอบรม “ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า” 29-30 ก.ย.นี้

อัปเดตล่าสุด 29 ก.ย. 2563
  • Share :

ในปัจจุบัน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น ผนวกกับภาครัฐได้มีนโยบายการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของ “ระบบแมคานิค” นั้น ผู้ผลิตในประเทศไทยนั้นมีศักยภาพและองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่ในรถยนต์ไฟฟ้านั้น ยังมีส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือ “ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง” ซึ่งเป็นระบบสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าอันประกอบด้วย On-Board Charger, Electric Motor Drive System, Regenerative Braking, DC-DC Converter, และ Air Compressor Drive System และเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทย 

การฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า (Power Electronic System in Electric Vehicle)" จึงได้จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจสำหรับภาคการผลิต ในวันอังคารและพุธที่ 29 - 30 กันยายน 2563 ณ สถาบันยานยนต์ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า, ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า (ทั้งระบบไฟฟ้า 100% และระบบไฮบริด) รวมถึง ผู้สนใจระบบยานยนต์ไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจระบบที่เกี่ยวของกับระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคการผลิต

 

หัวข้อฝึกอบรม

เน้นการบรรยายภาพรวมของเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆของยานยนต์ไฟฟ้าที่มีใช้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีในอนาคตโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับ On Board Charger
  2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับ DC-DC Converter
  3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับ Air Compressor Drive System
  4. มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
  5. วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับ Electric Motor Drive System และRegenerative Braking
     

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน

Download ตารางอบรมประจำปี 2563 คลิกที่นี่
Download ใบสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

***วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครมายัง สถาบันยานยนต์ โดยผ่านช่องทาง 2 ช่องทางดังนี้
1. Fax : 0-2712-2415
2. E-mail : hrd@thaiauto.or.th , suwan@thaiauto.or.th , sukonrat@thaiauto.or.th , thanin@thaiauto.or.th 

ที่มา : M Report