M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่” 30-31 ก.ค.นี้

30 - 31 กรกฎาคม 2563
 • Share :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก ให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่องและไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการนำสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ต้นทุนต่ำลง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถแข่งขันได้  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น. ณ โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่
2. เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่และนำไปปรับใช้ได้
3. เพื่อให้ทราบตัวอย่าง กรณีศึกษา ที่เป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • วิทยากร: คุณอาณัติ ยงยุทธ ประสบการณ์ Supply Chain Manager บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้าน  Warehouse  อาทิ  Warehouse & Logistics Manager บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรท จำกัด, Operation Manager, IDS Logistics Co., Ltd. เป็นต้น

เหมาะสำหรับ 

 • ระดับผู้จัดการ หัวหน้างานที่มีหน้าที่ดูแลและบริหาร Supply Chain and Logistics

ระยะเวลา : 2 วัน 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

09.00 -16.00 น. 

 • บทบาท ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • แนวคิดและกลยุทธ์ ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • กระบวนการในการจัดโซ่อุปทาน 
 • การพัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า
 • ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

วันที่สอง 

09.00–16.00 น. 

 • ความท้าทายในการบริหารโซ่อุปทาน
 • รูปแบบการขนส่งและผลต่อโซ่อุปทาน
 • การจัดการสินค้าคงคลัง
 • ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การปรับปรุงกระบวนการและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
 • สรุป และถาม ตอบ

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
Member :
ท่านละ 6,206 บาท
Non-Member : ท่านละ  6,634 บาท
Promotion : สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดท่านละ 300 บาท 
*หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
ฝ่ายฝึกอบรม
: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ftpi.or.th/event/34310

ที่มา : M Report