M Report
อีเวนต์อื่นๆ

เปิดอบรมหลักสูตร "โลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19" ผ่าน ZOOM Online โดย สถาบันยานยนต์ วันที่ 12 พ.ค. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 29 เม.ย. 2564
 • Share :

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "โลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19" (Logistics and the World of Business after Covid-19) ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นี้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมได้ มีค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 1,000 บาท

Advertisement

การเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนั้น ถ้าธุรกิจใดรู้ทันและมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ได้อย่างรู้ทันและมีข้อมูลที่เป็นจริงกับสภาวะการณ์นั้น ก็จะสามารถรองรับปัญหา และแก้ไขให้คลี่คลายลงได้

ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าโลจิสติกส์นั้นเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรให้ดำเนินกิจการ ไปได้อย่างราบรื่น และลื่นไหล ซึ่งการยืดหยุ่นและรักษาความคล่องตัวด้วยการนำกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์เข้ามาปรับใช้ในองค์กรอย่างจริงจังนั้น จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกค้า ทั้งทางด้านความรวดเร็วและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ตลอดจนช่วยบรรเทาการเกิดการขาดแคลนสต๊อกสินค้า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ดังนั้น มาตรการด้านโลจิสติกส์ของแต่ละธุรกิจนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ระยะเวลาของการเกิดวิกฤต และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งสมควรได้รับการวิเคราะห์และทำการศึกษาในรายละเอียดต่อไปอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกิจกรรม โลจิสติกส์ได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความสำเร็จของฟังก์ชั่นงานและองค์กรธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งงานและทีมงานในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการเตรียมพร้อมกับการปรับตัวในสถานการณ์โรคระบาดและส่งเสริมจิตสำนึกเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม "โลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19"

1. พื้นฐานของโลจิสติกส์กับการสนับสนุนธุรกิจให้ยั่งยืน

 • บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์ในองค์กร
 • โลจิสติกส์จะเป็นจุดศูนย์รวมของการสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างไร
 • ประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ในภาวะโควิด-19

2. การปรับตัวของธุรกิจเพื่อการอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์โควิด

 • การปรับตัวที่เกิดขึ้นของแต่ละธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19
 • ธุรกิจเกิดใหม่ในสถานการณ์โควิด-19
 • โควิด-19 คือตัวเร่งให้โลจิสติกส์เติบโตเพื่อขับเคลื่อนกลไกลใหญ่ๆ ของธุรกิจ
 • Workshop

3. กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์กับการสนับสนุนการทำงานในแต่ละฟังก์ชันขององค์กร

 • คลังสินค้าและสินค้าคงคลังหลังโควิด-19 ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร?
 • รูปแบบการขนส่งสินค้าที่เติบโตแบบก้าวกระโดดช่วงโควิด-19 ต้องพัฒนาต่อเนื่องอย่างไร?
 • ประสิทธิภาพของทีมงานโลจิสติกส์ในสภาวะโควิด-19 ต้องเติมเต็มกันอย่างไร?
 • Workshop

4. ธุรกิจและกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ที่ต้องเปลี่ยนไปหลังโควิด-19

 • การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีในกิจกรรมโลจิสติกส์กับสถานการณ์โควิด-19
 • พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปหลังโควิค-19
 • การพัฒนาภาระกิจหลักของงานโลจิสติกส์เพื่อสนัสนุนธุรกิจให้เติบโตหลังโควิด-19

5. ปัญหาการดำเนินงานในองค์กรช่วงสถานการณ์ก่อน-หลังโควิค-19 พร้อมหาแนวทางแก้ไข (กรณีศึกษา)

6. กิจกรรม Expertise & Q/A

 • ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิผล
 • แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมทราบหลักการและเทคนิคการนำกิจกรรมของโลจิสติกส์ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
3. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการปรับตัวในการดำเนินงานในสภาวะการณ์โรคระบาด
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


Download ใบสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

***วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครมายัง สถาบันยานยนต์ โดยผ่านช่องทาง 2 ช่องทางดังนี้
1. Fax : 0-2712-2415
2. E-mail : hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th, sukonrat@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 0-2712-2414 ต่อ 6701-3

ที่มา : M Report