M Report
อีเวนต์อื่นๆ

คนว่างงานมีเฮ ! เปิดโอกาส Upskill ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อก้าวสู่ industry 4.0 (ฟรี)

อัปเดตล่าสุด 24 มี.ค. 2564
 • Share :
 • 684 Reads   

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) ยกระดับทักษะด้าน IoT ในภาคอุตสาหกรรม กับโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ด้าน Digital manufacturing & IoT Program

เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ที่เกี่ยวข้องในสายงานทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ การผลิต เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “Digital manufacturing & IoT Program” เพิ่มความรู้และทักษะ มีโอกาสได้งานทำในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่เน้นนวัตกรรมการผลิตในยุค Industry 4.0 เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึง 14  กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) 

หลักสูตร “Digital manufacturing & IoT Program” จัดการอบรมแบ่งเป็นสองส่วน คือ การเรียนรู้ทางการ Live & E-Learning และการเข้ามาปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะความสามารถที่เพิ่มขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติใน 3 รายวิชา ได้แก่ 1. วิชาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 2. วิชาการวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน และ 3. วิชาการจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT 

 • ผู้ที่ทำแบบทดสอบทั้ง 3 รายวิชาผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตร

 • จำนวนจำกัด รุ่นละ 30 คนเท่านั้น 

 • ตารางเรียนแบ่งเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 วัน โดย 4 วันเรียนที่สถาบัน SIMTec เเละอีก 2 วันเรียนทางออนไลน์ 

คนว่างงานมีเฮ ! DEPA, TNI, SIMTec เปิดโอกาส Upskill ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ industry 4.0

 • เรียนทั้งทฤษฏี ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ด้วยอุปกรณ์และระบบที่ทันสมัย

 • Live ผ่าน ZOOM Program  พร้อมถาม - ตอบข้อสงสัยจากวิทยากร ในหัวข้อ “Lean IoT System”  (9.00-16.00 น.) 

 • เรียนรู้ได้ไม่จำกัด ผ่านระบบ e-learning ในรายวิชา “IoT data Management”  

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในการเข้าอบรมหลักสูตร Digital manufacturing & IoT Program 

 • ค้นหาปัญหาจากหน้างานจริงเพื่อนำข้อมูลต่างๆมาวางแผนการแก้ปัญหาด้วยระบบ IoT แบบง่าย 

 • (Small start) ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้จริงและลงทุนต่ำ

 • การใช้หลักการ Lean Manufacturing มาวางระบบ IoT ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความสูญเปล่าจากหน้างานโดยเลือกวางเซ็นเซอร์ การดึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและลงทุนแบบเป็นขั้นเป็นตอน

คนว่างงานมีเฮ ! DEPA, TNI, SIMTec เปิดโอกาส Upskill ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ industry 4.0

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ว่างงานที่ต้องการ Upskill / Reskill 
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต

สถานที่เรียน

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) อมตะซิตี้ จ.ระยอง

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรก การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากสถาบันฯ*

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ คลิก ดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ คลิก  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 033-047-800 โทรสาร : 033-047-877 อีเมล :info@simtec.or.th 

ที่มา : Sumipol Corporation Limited