M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม Total Productive Maintenance (TPM) วันที่ 16 ธ.ค. 64 นี้ ผ่าน Zoom

อัปเดตล่าสุด 31 ต.ค. 2564
 • Share :
 • 672 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น. ผ่าน Zoom **มีค่าอบรม  4,000 บาท/ท่าน (ส่วนลดสมาชิก 500 บาท/ท่าน)

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักนั้น ในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาทำให้เครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาในการซ่อมและการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง รวมถึงการส่งมอบไม่ทันเวลา ส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1. ​เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล
 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
 3. สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน
 4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
 5. เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ (Workshop)

บรรยายโดยวิทยากร

 • คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติวิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
 • ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

ระยะเวลา : 1 วัน

หัวข้อในการอบรม

09.00-16.00 น.

 • TPM : แนวคิดและความสำคัญ
 • ชนิดของการบำรุงรักษา
 • การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
 • 12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM
 • ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)
 • การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)
 • เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)
 • เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
 • เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
 • เสาหลักอื่นในการดำเนินการกิจกรรม TPM
 • แนวทำงในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Member : ท่านละ 3,500 บาท / 2 ท่าน (ไม่รวม VAT)
Non-Member : ท่านละ  4,000 บาท / 2 ท่าน (ไม่รวม VAT) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่: https://www.ftpi.or.th/event/47007

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail :
Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th

ที่มา : M Report