เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติในปัจจุบัน, ระบบการวัดอัตโนมัติในกระบวนการผลิต, เครื่องมือวัดกับหุ่นยนต์, การปรับปรุงไลน์การผลิต จากสุมิพล

สู่อนาคตของระบบควบคุมคุณภาพ ด้วย Robot Vision Measurement System จากสุมิพล

อัปเดตล่าสุด 20 ต.ค. 2565
  • Share :
  • 2,423 Reads   

หากเราพูดถึงระบบควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบชิ้นงานในโรงงาน แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานและโรงงานของสถานประกอบการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อรักษาคุณภาพในการผลิตและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยการนำเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยจัดการให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับ “การวัด” นั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้มีความแม่นยำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการรับส่งข้อมูลการตรวจสอบจากสถานีวัดไปยังส่วนกลาง เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพ 

เพราะเหตุนี้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านการวัดและการตรวจสอบด้วยระบบควบคุมคุณภาพของชิ้นงานในการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและยืนยันคุณภาพของชิ้นงานในการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ปัจจัยสำคัญและขาดไม่ได้สำหรับโรงงานที่ต้องรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี

เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติในปัจจุบัน

การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการหันมาสนใจกระบวนการลดความผิดพลาดในการผลิตชิ้นงานมากขึ้น ด้วยการแข่งขันในด้านของต้นทุน คุณภาพของสินค้าที่ต้องการความเที่ยงตรง และความพยายามในการลดการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิต จึงทำให้หลายอุตสาหกรรมมีการปรับตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีการวัดและการควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งการนำระะบบ Vision Systems มาปรับใช้ ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในการควบคุมการผลิต

เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติในปัจจุบัน, ระบบการวัดอัตโนมัติในกระบวนการผลิต, เครื่องมือวัดกับหุ่นยนต์, การปรับปรุงไลน์การผลิต จากสุมิพล

ปัญหาระบบควบคุมคุณภาพแบบเดิม

1. จำนวนคนที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของงาน การวัดชิ้นงานในแต่ละชิ้น จำเป็นต้องวัดในแต่ละมิติทั้งความกว้าง ยาว สูง ซึ่งมีการวัดหลากหลายขั้นตอน ทำให้ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากในการตรวจสอบคุณภาพ ของชิ้นงานในการผลิตแต่ละครั้ง

2. ความเร็วที่ใช้ในการตรวจสอบ จากที่กล่าวไปข้างต้น ระบบการตรวจสอบคุณภาพแบบเดิม ต้องทำงานหลายขั้นตอน จึงทำให้ใช้ระยะเวลามากในการตรวจสอบ

3. ความผิดพลาดทางการวัดของคน (Human Error) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้วัด ทั้งความผิดพลาดในการคำนวณผล การอ่านค่า รวมไปถึงการบันทึกค่า ทำให้การวัดไม่ได้คุณภาพตามต้องการ

เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติในปัจจุบัน, ระบบการวัดอัตโนมัติในกระบวนการผลิต, เครื่องมือวัดกับหุ่นยนต์, การปรับปรุงไลน์การผลิต จากสุมิพล

ROBOT VISION MEASUREMENT SYSTEM จากสุมิพล ฯ แก้ไขปัญหาระบบควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย

เมื่อระบบควบคุมคุณภาพ เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สุมิพล ฯ จึงออกแบบเครื่อง Robot Vision Measurement System เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและยืนยันคุณภาพของชิ้นงานในการผลิต โดยระบบการทำงานของหุ่นยนต์ จะช่วยในการหยิบและวางชิ้นงานแทนคน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และพนักงานเองยังสามารถไปทำงานในกระบวนการอื่นแทนได้ 

ซึ่งในกระบวนการวัดข้างต้น มีตำแหน่งที่จะทำการวัดทั้งหมด 8 จุด โดยปกติแล้วจะใช้เครื่องมือวัดตามจุดต่าง ๆ ทำกระบวนการนั้นต่อ ๆ กันเป็นลำดับ แต่สุมิพล ฯ ใช้เทคโนโลยีกล้องของ Omron ทำให้การถ่ายภาพเพียง 1 Shot สามารถวัดได้ทั้งหมด 7 จุด ในการช่วยวัดแทนกระบวนการแบบเดิม จึงทำให้สามารถทำงานได้ไวกว่าการวัดด้วยคนหลายเท่า

เทคโนโลยีกล้อง Vision เข้ามาตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาและลดความผิดพลาดทางการวัดที่เกิดจากคน (Human Error) โดยการใช้เครื่องมือวัดแบบเดิมจะเป็นการวัดแบบสัมผัส ซึ่งอาจทำให้วัสดุเกิดการผิดรูปได้ เนื่องจากแรงที่เข้ามากระทำ ส่วนตัวกล้อง Vision เป็นการวัดแบบไม่สัมผัส จึงทำให้ได้ค่าที่เที่ยงตรง แม่นยำมากกว่า และในการหยิบชิ้นงานเข้าไปวางในจุดวัด หุ่นยนต์ก็มีความสามารถในการทำซ้ำได้ดีกว่าคนเช่นกัน

เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติในปัจจุบัน, ระบบการวัดอัตโนมัติในกระบวนการผลิต, เครื่องมือวัดกับหุ่นยนต์, การปรับปรุงไลน์การผลิต จากสุมิพล

โดยปกติพนักงานทั่วไปจะใช้การวัดด้วยเครื่องมือและจดลงในกระดาษ ทำให้ในบางกรณีมีการสูญหายหรือตกหล่นของข้อมูล แต่สุมิพล ฯ สามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้ ด้วยการนำ เทคโนโลยี IoT เข้ามาปรับใช้ โดยเทคโนโลยีนี้ ได้รับการสนับสนุน Know-how จาก Denso ผู้นำในระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยในการนำข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องจักร มาบันทึกลง Database และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ทั้งนี้เทคโนโลยี IoT จาก Denso ยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิกราฟรูปแบบต่าง ๆ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตให้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ส่งผลให้ลดความผิดพลาดการผลิตชิ้นงานได้อีกด้วย

ประโยชน์ของ Robot Vision Measurement System

สำหรับประโยชน์ของการนำ Robot Vision Measurement System มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมนั้น มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาอยู่ 5 ข้อ ดังนี้

1. สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่ายขึ้น ความสามารถในการดูการทำงานได้แบบ Real-time และสามารถตรวจสอบย้อนหลังภายหลังจากการทำระบบ IoT ซึ่งจะทำให้เห็นจุดดี จุดด้อยในการทำงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันการ

2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ ด้วยการทำงานที่อิงจากฐานข้อมูล (Data) เป็นหลัก ทำให้โรงงานสามารถคำนวณปริมาณการผลิตการสั่งซื้อ รวมถึงการส่งสินค้าไปหาลูกค้า ช่วยลดการจำกัดปริมาณของเสียที่ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

3. เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นด้วยหุ่นยนต์ที่เข้ามาดูแลการผลิตโดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อน หรืองานละเอียดที่ต้องใช้ความเร็วสูงซึ่งหุ่นยนต์จะมีความสามารถในการทำงานประเภทนี้ได้ดีกว่ามนุษย์

4. สามารถควบคุมการทำงานได้ในระยะไกล ด้วยการเชื่อมต่อระบบปฎิบัติการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ที่ควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรม ทำงานจากทุกสถานที่และตรวจสอบการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

5. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งนอกจากระบบการผลิตแล้ว ระบบ Security และระบบควบคุมคุณภาพเองก็มีการเก็บข้อมูลเช่นกัน ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการระบุข้อควรระวังในการทำงานได้มากกว่าการทำงานปกติ

เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติในปัจจุบัน, ระบบการวัดอัตโนมัติในกระบวนการผลิต, เครื่องมือวัดกับหุ่นยนต์, การปรับปรุงไลน์การผลิต จากสุมิพล

การนำระบบการวัดอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต ดีอย่างไร?

เทคโนโลยีสามารถช่วยกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาระบบการวัดมาใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ หัวใจสำคัญคือ การใช้งานที่ง่ายมีความหลากหลาย และมีความแม่นยำสูง ซึ่งมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

1. การแก้ปัญหาในกระบวนการวัดด้วยระบบอัตโนมัติ

2. การวัดงานด้วยเครื่องมือแบบดิจิทัล เพื่อลดความผิดพลาดและเวลาในการวัด

3. ออกแบบการวัดด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดงาน

การใช้เครื่องมือวัดร่วมกับหุ่นยนต์ อนาคตของระบบควบคุมคุณภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแม้จะเป็นระบบอัตโนมัติ การทำงานบางส่วนของโรงงานยังคงต้องใช้มนุษย์ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ซึ่งในอนาคตโอกาสที่ระบบการวัดทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้งานหุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งโรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากการใช้หุ่นยนต์ร่วมกับระบบอัตโนมัตินั้น ทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งจากฝั่งหุ่นยนต์และจากเครื่องมือวัดเอง ดังนั้นการพัฒนาระบบให้ครบจบแบบ All in One โดยที่ไม่ได้ใช้งานมนุษย์จึงมีความเป็นไปได้สูงมาก

อุปกรณ์การวัดในปัจจุบันนั้นมีความแม่นยำสูงก็จริง แต่บางส่วนเมื่อใช้ไปนานวันเข้าจะมีการแสดงค่าคลาดเคลื่อนออกมาให้เห็น แนวโน้มในอนาคตจึงเป็นการสร้างเครื่องวัดที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว หรือมีอะไหล่บางส่วนที่ทางโรงงานสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง เพื่อทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างลื่นไหล โดยต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นมากนัก 

อนาคตของระบบควบคุมคุณภาพ จึงเป็นไปได้ว่าทุกโรงงานจะมองเห็นความสำคัญและให้คุณค่ากับการวัดและการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) มากขึ้น ทำให้ระบบการควบคุมคุณภาพเป็นมาตรฐาน ไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกสำหรับโรงงานใหญ่ ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดของโรงงานในระยะยาวด้วยราคาและอายุการใช้งานที่คุ้มค่า

เทคโนโลยีการวัดอัตโนมัติในปัจจุบัน, ระบบการวัดอัตโนมัติในกระบวนการผลิต, เครื่องมือวัดกับหุ่นยนต์, การปรับปรุงไลน์การผลิต จากสุมิพล

บริการด้าน IOT & AUTOMATION SOLUTION และการปรับปรุงไลน์การผลิตจากสุมิพล

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น พร้อมให้คำปรึกษาในงานออโตเมชั่น อุปกรณ์ IoT หรือ IoT Artchitecture สำหรับการทำงานในโรงงาน หรือเปลี่ยนโรงงานให้กลายเป็น Smart Factory IoT รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุง และแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับการผลิต 

พร้อมพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตเดิมของท่าน ให้ครอบคลุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม

สามารถพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญของสุมิพลได้โดยตรง

สามารถติดต่อได้ ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000