ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

“ระบบอัตโนมัติ” กับการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมการผลิต จะสร้างอนาคตได้อย่างไร

อัปเดตล่าสุด 30 พ.ค. 2565
  • Share :
  • 4,858 Reads   

แม้การเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมของโลกจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น หลายอุตสาหกรรมมีการปรับตัว ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี และ “ระบบอัตโนมัติ” เข้ามาปรับใช้ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยกังวลใจอยู่บ้าง นั่นก็คือ การ Disruption ของเทคโนโลยีเหล่านี้ ที่อาจเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ จนกลายเป็นต้นเหตุของวิกฤตแรงงานล้นตลาด นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมมองว่า อนาคตอันใกล้ “ระบบอัตโนมัติ” จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการวางระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม  แล้วเราเองจะมีวิธีการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างไร

หลายอุตสาหกรรมมองว่าความสำคัญของระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมการผลิต คือการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้พนักงานทำงานง่ายขึ้น พร้อมทักษะที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจและอาจจะเห็นการพัฒนาทักษะความรู้แขนงใหม่ เทคโนโลยี และวิวัฒนาการที่ทันสมัยของภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็เป็นได้ ส่วนทิศทางของอุตสาหกรรม เมื่อถึงยุคที่ระบบอัตโนมัติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตได้เผยแนวคิดไว้หลากหลายข้อมูล โดยการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลสำมะโนประชากรของสหราชอาณาจักรระบุว่า 17.5% ของบทบาททั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิตอาจเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติก่อนปี 2026 ในขณะที่ 7.8% มองว่าบทบาทจะถูกเสริมด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี 

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ และการปรับตัว (Retain, Retrain and Redeploy)

เมื่อกระบวนการทำงานเริ่มมีบทบาทใหม่ปรากฏขึ้น แน่นอนว่าการวางแผนการทำงานเชิงกลยุทธ์ด้วยการเสริมทักษะความรู้ ความสามารถ ที่นอกเหนือจากการทำงานโดยทั่วไป โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงว่าทักษะที่เราต้องการในกำลังคน กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนทักษะความรู้ความสามารถเดิมอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการวางแผนการพัฒนากำลังคนเชิงกลยุทธ์ต้องพิจารณาการหลายองค์ประกอบ เช่น วิธีสร้างทักษะตามความต้องการภายในองค์กร  การพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะอย่างแท้จริง ดังนั้นพนักงานในองค์กรจำเป็นต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายนี้ โดยมองว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปในอาชีพการงาน ทั้งนายจ้างและพนังงานต่างต้องตระหนักด้วยว่าทักษะความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียว อาจไม่สามารถปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้อีกต่อไป 

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

แรงงานรุ่นใหม่ (The next generation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น ทำให้ความต้องการแรงงานมีทักษะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความต้องการแรงงานรุ่นใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาทักษะ ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยี โดยนายจ้างต้องวางแผนแนะนำพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่พวกเขาควรได้รับ เพื่อให้เขาสามารถทำงานในสายงานที่รับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน 

นักวิเคราะห์หลายท่านมองว่า ภาคการผลิตอาจมีบทบาทในการเปลี่ยนหรือเลือกผู้ที่เข้ามาทำงานในองค์กร เนื่องจากความต้องการและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงแต่ต้องการดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกำหนดความสามารถของพนักงานในองค์กรให้พัฒนาตนเองเพื่ออยู่รอด โดยสองปีที่ผ่านมา หลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การแก้ไขปัญหาเรื่องของแรงงานคน การนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวเสริมให้สามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม (Automation and augmentation)

ในอีก 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์ไว้ว่าอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ทำการผลิตสินค้าเป็นจำนวนน้อย อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร  และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบในด้านการจ้างงานด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาบทบาทการทำงานที่กว้างขึ้น และอาจถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติในอนาคต 

ในทางกลับกันภาคอุตสาหกรรมการผลิตประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นกลุ่มงานที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นกับระบบอัตโนมัติมากที่สุด นั่นหมายถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเทคโนโลยีเมื่อนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการผลิต แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานและเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ที่จะเป็นปัจจัยในการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างแรงงานคน

สำหรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมแรงงานคน สนับสนุนด้านไอที ทำให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก เช่น โปรแกรมออกแบบทั่วไป ซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ หรือใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมสร้างแบบจำลองทางสถิติ เป็นต้น 

ดังนั้นการค้นพบโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่มุ่งสู่ภาคการผลิตจะเป็นตัวกำหนดความสามารถของเทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยพัฒนาทักษะของแรงงานคนให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

 

ผลกระทบระยะยาวในอุตสาหกรรมการผลิต (Long-term impact)

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น คาดการณ์ว่าระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 18% ภายในปี 2570 และ 34% ภายใน 2580 ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อทักษะความรู้และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และเทคโนโลยีบางส่วนอาจเข้ามามีบทบาทในการช่วยแรงงานคนให้สามารถทำงานได้สะดวก ลดระยะเวลาในการทำงานได้มากขึ้น”

เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ยังต้องการบุคลากรจำนวนมากในการทำงานร่วมกันด้วยทักษะที่ทันสมัย สามารถบูรณาการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งหมายความว่าบทบาทในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมข้อมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชันยังคงเป็นที่ต้องการสูง

 

ประเด็นที่สำคัญ

  • แม้ว่าปัจจุบัน ผู้ผลิตจะยังคงเดินหน้ารับผลกระทบที่เกิดจากระบบอัตโนมัติ และในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตราความต้องการของแรงงานทักษะจะเพิ่มขึ้นถึง 90% พนักงานเองก็จะสามารถทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้เทคโนโลยี 
  • ผู้ประกอบการควรพิจารณาในด้านการส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์ และเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อตั้งรับความท้าทายของนวัตกรรมและโอกาสที่จะมาถึง
  • สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการต้องมีแนวคิดที่มองไปข้างหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะหรือจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อสงครามแย่งชิงแรงงานทักษะยังคงดำเนินต่อไป การสร้างทักษะ ความรู้ใหม่ให้กับพนักงานในองค์กร  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญ
  • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้ เราจึงควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะกลัว เพราะอนาคตของการทำงาน ยิ่งเราพัฒนาบทบาทของเราควบคู่ไปกับเทคโนโลยีได้ดีเท่าไร ก็จะยิ่งมีวิวัฒนาการในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น  

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Within the renewable energy sector, robots and automation can be particularly beneficial, allowing for mass simplification of processes.

https://industrytoday.com/automation-and-technology-factors-behind-a-green-future/ 

 

สุดท้าย การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และความอัจฉริยะของระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น จะนำไปสู่โซลูชั่นที่พัฒนาและทันสมัย การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการทำงานของแรงงานคน โดยผู้เขียนมองว่า ทิศทางการการทำงานเมื่อระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทในการผลิต สามารถสรุปได้ว่า

“เลือกที่จะเรียนรู้และปรับตัว” 

ภายใต้เทคโนโลยีอัจริยะและทันสมัย เบื้องหลังการควบคุมยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานคนในการกำกับดูแล การพัฒนาตนเองให้มีทักษะมากขึ้นเทียบเท่าเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรปฏิเสธ แต่ต้องเรียนรู้มันให้มากขึ้น 

“เพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” 

ภาคแรงงานต้องพยายามพัฒนาทักษะพิเศษของตนเองในด้านต่าง ๆ ออกไปด้วย ให้นอกเหนือจากความสามารถที่เทคโนโลยีทำได้ แบบนี้โอกาสที่เราจะอยู่รอดในทุกสาขาอาชีพก็จะมีสูงขึ้น ทักษะความรู้จึงเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถเอาชนะเราได้แบบ 100%

แม้ Automation จะเป็นเรื่องใหม่ที่คนในภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวซะทีเดียว หากเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ไม่ว่าผู้นำองค์กรหรือหน่วยงานจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าหากเราคือคนที่ต้องการพัฒนาทักษะตัวเองเสมอ เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ไม่สามารถลดทอนคุณค่าและมูลค่าได้แน่นอน  เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าแรงงานคนจะปรับตัวอย่างไรกับระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น และอนาคตอันใกล้นี้ เราคงได้เห็นมนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยต่อไป

โดยบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม จึงก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology) หรือ SIMTec ซึ่งเป็นศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน โดยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ 14 หน่วยงาน และผู้ผลิตเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ที่นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ของตนเองเข้ามาติดตั้ง เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและสาธิตภาคปฏิบัติ (Learning Factory) พร้อมหลักสูตรตามความชำนาญในหลากหลายสาขา สอดรับตรงความต้องการของอุตสาหกรร

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หลักสูตร Lean IoT Plant Management and Execution (LIPE) พัฒนาทักษะด้าน Automation และ IoT

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยด้วยการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิต ภายใต้ความร่วมมือจากThe Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการ LIPE และได้รับการคัดเลือกจาก AOTS ทางโครงการจะดำเนินการติดตั้งระบบ Factory IoT เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างมีบูรณาการ จำนวน 41 บริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หลักสูตร LIPE  Development (Beginners Course Implementation) 

หลักสูตรพื้นฐานความรู้ IoT เพื่อการบริหารจัดการภายในสถานประกอบการ และสายการผลิต Lean Management เพื่อ Lean Manufacturing และ TPM การเลือกใช้ระบบ sensor และเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งและ Set up

เปิดรับสมัคร เริ่มรุ่นที่ 3 วันที่ 30 -31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565. คลิกดูรายละเอียดและลงทะเบียน

หลักสูตร  LIPE Expert 

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าจากการทำงานของคน โดยใช้หลักการของ Total Productive Maintenance (TPM) ครอบคลุมตั้งแต่การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) และการวัดค่าของประสิทธิภาพโดยรวมของคน (Overall Labor Efficiency; OLE) ผสานการออกแบบระบบ Low-Cost Automation (LCA) ช่วยเสริมสร้างการผลิตด้วยการลงทุนในระบบ IoT ที่เรียบง่าย 

เปิดรับสมัคร เริ่มรุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565. คลิกดูรายละเอียดและลงทะเบียน  

หลักสูตร LIPE Energy 

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าที่เกิดจากพลังงาน โดยใช้หลักการ  Total Productive Maintenance (TPM) และ Energy Loss การคิดคำนวนต้นทุนจากการสูญเสียพลังงาน และการตรวจสอบหาจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานจากเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเปล่าและลดต้นทุนของกระบวนการผลิต 

เปิดรับสมัคร เริ่มรุ่นที่ 1วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565. คลิกดูรายละเอียดและลงทะเบียน  

 

อีกทั้งยังให้บริการด้าน AUTOMATION SOLUTION และการปรับปรุงไลน์การผลิตจากสุมิพล

“สุมิพล คอร์ปอเรชั่น ” บริษัทผู้จัดจำหน่ายชั้นนำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์คุณภาพสูงแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ที่ครอบคลุมงานทุกด้านในการผลิต ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมายาวนานกว่า 30 ปี  

พร้อมให้คำปรึกษาด้าน System Integrator (SI) บริการออกแบบระบบอัตโนมัติ และเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ เข้ากับระบบควบคุมการผลิต พร้อมพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตเดิมของท่าน ให้ครอบคลุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของอุตสาหกรรม, หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) อบรมฟรี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อบรมฟรี ออโตเมชัน, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เสริมสร้างระบบคุณภาพ และพัฒนาสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้วยบริการด้าน Smart Factory ระบบ IoT Automation เชื่อมต่อข้อมูลการผลิตด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัย

รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุง และแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับการผลิต ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

 

สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม

สามารถพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญของสุมิพลได้โดยตรง

สามารถติดต่อได้ ที่นี่ หรือ Call Center 02-762-3000