BOI ออกมาตรการพิเศษ “2562 ปีแห่งการลงทุน” ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อัปเดตล่าสุด 3 ก.ค. 2562
 • Share :
 • 2,165 Reads   

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ ฺBOI ออกประกาศมาตรการพิเศษ “2562 ปีแห่งการลงทุน” ส่งเสริมการลงทุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ หรือ S-CURVE โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ โดยกําหนดให้ทุกพื้นที่ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ 

โดยกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความสําคัญต่อประเทศ (s-curve) มีดังต่อไปนี้ 

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เงื่อนไขการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 1. มาตรการนี้ ให้มีผลบังคับใช้สําหรับคําขอรับการส่งเสริม ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 
 2. ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A1, A2 และ A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ และกิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี
 3. ต้องมีเงินลงทุนไม่รวมราคาที่ดินและทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป 
 4. ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการกระตุ้นและเร่งรัดการลงทุน
 5. ต้องยื่นขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม พร้อมขอเปิดดําเนินการต่อสํานักงานภายในกําหนดเวลาครบเปิดดําเนินการ ทั้งนี้ ต้องก่อนสิ้นสุดสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31 ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ขัั้นตอนการดำเนินการหลังได้รับมติอนุมัติให้การส่งเสริม (กรณีไม่ขยายเวลา)

1. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ 
โดยระบุเงื่อนไขว่าจะได้รับสิทธิ ม.35(1) 3 ปี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการ TIY ได้ วันครบกำหนดตอบรับมติให้การส่งเสริมภายใน 1 เดือน หมายถึงวันที่ในหนังสือแจ้งมติ + 15 วัน + 1 เดือน 

2. ตอบรับมติการให้การส่งเสริม 

3. ออกบัตรส่งเสริม 
ภายใน 6 เดือน หากมีการขยายเวลาตอบรับมติ/ออกบัตร จะตัดเงื่อนไขตามมาตรการ TIY ออก ในขั้นออกบัตรส่งเสริม 

4. ครบกำหนดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร 

 • กรณีทั่วไปกำหนดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร ภายใน 30 เดือน 
 • กรณีโครงการขนาดใหญ่ อาจกำหนดระยะเวลามากกว่า  30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

5. ครบกำหนดเปิดดำเนินการ 
หากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขมาตรการ TIY ทั้งหมดได้ จะได้รับสิทธิ ม.35(1) 3 ปี

เมื่อดำเนินการครบทั้ง 5 ขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ประกอบการยื่นขอเปิดดำเนินการ พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติของโครงการ ตามเงื่อนไขข้างต้นต่อสำนักงาน ก่อนสิ้นสุดสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษี

สิทธิและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่กําหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง สําหรับกิจการในกลุ่ม A1, A2 และ A3

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีโอไอ (สำนักงานใหญ่)  
555 วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2553 8111 E-mail: head@boi.go.th   www.boi.go.th  


ที่มา : M Report