กกร. เสนอ แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5

อัปเดตล่าสุด 8 ก.พ. 2562
  • Share :

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในงานแถลงข่าว กกร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้

1.  การให้ความรู้และคำแนะนำในการปฎิบัติตนเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง ผ่านสื่อทุกชนิด เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 โดยข้อมูลจะต้องออกจากแหล่งข้อมูลของรัฐบาลเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น

2.  มาตรการระยะสั้น ควรขอความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนในการมีมาตรการป้องกันและบรรเทาฝุ่นที่เหมาะสมในที่ก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เช่นการสเปรย์น้ำ การล้างล้อรถขนวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น และการทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเป็นประจำ

3.  มาตรการระยะสั้น ควรขับเคลื่อนเรื่องการใช้ Biodiesel B20 ในรถบรรทุก โดยมีส่วนต่างราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่เป็นภาระการชดเชยที่มากเกินควรสำหรับภาครัฐ

4.  ผลักดันการใช้ Biodiesel B20 ในระยะยาวตามยุทธศาสตร์ปาล์มของประเทศ

5.  ผลักดันให้ภาครัฐมีนโยบายให้ใช้รถไฟฟ้า โดยกำหนดให้รถสาธารณะเป็นรถ EV (Electric Vehicle รถไฟฟ้า) โดยภาครัฐสนับสนุนการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิต อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


ที่มา : M Report