ก.แรงงาน ผลิตเด็กจบใหม่ป้อนตลาดโลจิสติกส์

ก.แรงงาน ผลิตเด็กจบใหม่ป้อนตลาดโลจิสติกส์

อัปเดตล่าสุด 15 ก.ย. 2563
  • Share :

กระทรวงแรงงานประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงานและสนใจทำงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สู่เป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้จัดการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรีในอุตสาหกรรมธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ โดยมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 322 คน ซึ่งมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสถานประกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกลไกที่ส่งผ่านมูลค่าของสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้รับหรือผู้บริโภค ดังนั้น ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ต้องอาศัยการดำเนินการลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง

บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการทำงานจริง สามารถทำงานได้ทันที และการันตีการมีงานทำ ผู้ประกอบกิจการได้รับประโยชน์จากการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรม โมเดลความร่วมมือนี้ จะมีส่วนทำให้ผู้ที่จบปริญญาตรีที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีงานทำ มีรายได้ สามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาผู้จบปริญญาตรีตกงานได้เป็นอย่างดีและใช้เป็นต้นแบบในการนำไปปฏิบัติด้านการพัฒนาทักษะฝีมือที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการ และส่งผลถึงภาพรวมการผลิตแรงงานคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

ด้านนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกพร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กพร.ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ว่างงานและมีความประสงค์ต้องการทำงานด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาทักษะและคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีงานทำภายหลังจบการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค 

ในปี 2563 มีผู้ผ่านการอบรมรวม 322 คน โดยบริษัทในเครือของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รับเข้าทำงานแล้ว 57 คน อีก 47 คนอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์รับเข้าทำงานเพื่อให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และอีก 218 คนส่งมอบให้แก่สถานประกอบกิจการรับเข้าฝึกงาน (ฝึกภาคปฏิบัติ) ระยะเวลา 2 เดือน และจากสถิติที่ผ่านมา ผู้ที่ผ่านการฝึกทุกคนมีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์