เปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion ในงาน ME 20 - 23 มิ.ย. นี้ ที่ไบเทค บางนา

อัปเดตล่าสุด 14 มิ.ย. 2561
  • Share :

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2018 (ME 2018) ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้
 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับเทคโนโลยีในกระบวนผลิตให้สูงขึ้น พร้อมชูมาตรการช่วยเหลือสนับสนุน สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบ One Stop Service เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
 
สศอ. ได้ดำเนินการบูรณาการแผนงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินการตามมาตรการในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามลำดับ อาทิ การดำเนินการของศูนย์ Center of Robotics Excellence (CoRE) ซึ่งมีภารกิจหลักในการโดยมีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกลุ่ม System Integrator (SI)
 
“กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายชัดเจนที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการนำเอาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยการส่งเสริมสถานประกอบที่มีความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ 1 โรงงาน 1 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (One Factory One Robot)
 
นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือผู้ประกอบการในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้งาน เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน และการวิเคราะห์ว่าควรนำระบบอัตโนมัติมาใช้เมื่อไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองในเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจลงทุนและหาแนวทาง (Solution) ในการดำเนินงานจากการรับข้อมูลคำปรึกษาแนะนำ รวมถึงมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด” นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว
 
ภายใน Robotics Cluster Pavilion นอกจากจะสร้างการเชื่อมโยง (Matching) ระหว่างผู้ซื้อ/ผู้ประกอบการ และผู้ขายเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านการผลิต ยังจัดให้มีการบริการแบบ One Stop Service ที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง BOI, DEPA, สวทช., SME Bank, CoRE และ TARA ไว้ในจุดเดียว โดยจัดให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ด้าน คือ

  1. การสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 3 หัวข้อที่น่าสนใจ คือ รวมสิทธิประโยชน์เพื่อการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิต, การเลือก SI อย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ และการเริ่มการใช้หุ่นยนต์ง่ายขึ้นด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ 
  2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเขียนโครงการเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ BOI 
  3. การเข้าขอรับคำปรึกษา (Walk in Discussion) 
  4. บริการให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1   
  5. การแสดงกรณีศึกษาตัวอย่าง SMEs 4.0 Showcase สาธิตตัวอย่างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต้นแบบ 

 

นอกจากนั้นยังมีการจัด Tour ตามเส้นทางที่กำหนดให้กับ SMEs ประกอบการอธิบายของวิทยากรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มผู้เข้าชมจะเป็นกลุ่ม SMEs จากสมาพันธ์ SME ไทยอีกด้วย

 


ที่มา : M Report