สศอ. หนุนผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูล

13 ก.ค. 2561
  • Share :

สศอ. พัฒนาเครื่องมือชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมสนับสนุนการจัดทำ Big Data ที่สะท้อนภาคเศรษฐกิจโลกได้อย่างถูกต้องและทันสมัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ไวเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
 
นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผู้ประกอบการควรเตรียมรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายมาใช้สร้างโอกาสตามแนวคิด 3I ซึ่งได้แก่ 1. Information technology 2. Idea 3. Information เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต
 
สศอ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ได้มีการจัดทำเครื่องมือชี้วัดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการและนำมาประมวลผลเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน สศอ. ได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จาก Big Data โดยการนำเทคโนโลยีด้าน Machine Learning มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อมูลปริมาณมาก มีรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว
 
สศอ. จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยมีการเพิ่มตัวแปรทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเข้าไปในแบบจำลอง รวมถึงนำมาประมวลผลภายใต้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อให้ได้ผลการคาดการณ์ที่แม่นยำ รวดเร็ว  ทั้งนี้ การพัฒนาการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรม การเสนอแนะ และออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลาได้ดียิ่งขึ้น

 


ที่มา : M Report