306-COVID-19-EXIM-BANK-ช่วยผู้ประกอบการ

มาตรการ EXIM BANK ช่วยผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จากผลกระทบ COVID-19

อัปเดตล่าสุด 6 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 321 Reads   

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างทุกภาคส่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) หนึ่งในรัฐวิสาหกิจ ธนาคารของภาครัฐที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 

1. พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน 

สำหรับลูกค้า EXIM BANK  ที่มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้น

 

2. ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออกสูงสุด 270 วัน 

  • สำหรับผู้มีประกันและส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศของ WHO
  • ผู้ส่งออกไปจีน ฟรี! คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายสูงสุด 50% และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้า

 

3. คลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

  • ให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจส่งออก
  • จัดแพ็กเกจและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสม
  • จัดโครงการอบรมออนไลน์

 

สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 

4. สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้หมุนเวียนในกิจการ

วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2

 

5. สินเชื่อระยะสั้น 2 ปี สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท

วงเงินสูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือน ใช้หมุนเวียนในกิจการ

 

6. สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรหรือโรงงาน

วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป

 

7. สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน

วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

ภาพ : Facebook BOI News


ที่มา : M Report