บีโอไอ เว้นภาษี 5 ปี ส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่

บีโอไอ เว้นภาษี 5 ปี ส่งเสริมลงทุนระบบเกษตรสมัยใหม่

อัปเดตล่าสุด 8 ก.ค. 2563
  • Share :
  • 475 Reads   

บีโอไอ หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ออกมาตรการส่งเสริมลงทุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยียกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น

ตัวอย่างประเภทกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่ขอรับบีโอไอได้

  • กิจการผลิตหรือให้บริการ ระบบเกษตรสมัยใหม่ เช่น ระบบตรวจจับหรือติดตาม สภาพต่างๆ , ระบบควบคุม การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำ ปุ๋ย เวชภัณฑ์ และ ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นต้น

โครงการที่สนใจขอส่งเสริมจะต้องมีการลงทุนตามเงื่อนไข ดังนี้

1. กรณีที่มีการออกแบบระบบและ Software เอง  

  • ต้องมีการออกแบบระบบและ Software ที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลักษณะ System Integration โดยมีการเก็บข้อมูล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
  • ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี หรือมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

สิทธิประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน) 

2. กรณีที่ไม่มีการออกแบบระบบและ Software เอง 

  • ต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบหรือ Software หรือ Platform โดยผู้พัฒนาในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจเริ่มต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
  • ต้องมีการผลิตหรือจัดหาเครื่องจักรและ/หรือ อุปกรณ์มาให้บริการ 
  • ต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลักษณะ System Integration มีการเก็บข้อมูล แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  • ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี หรือมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท 
  • รายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมรายได้จากการจำหน่ายหรือให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์


สิทธิประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Tel. 02-553-8111
Email: head@boi.go.th 
Website: www.boi.go.th 

อ่านต่อ:
“บีโอไอ” เห็นชอบส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยแนวคิด BCG


ที่มา : M Report