Unicef Drone

อนาคตสดใส เมื่อโดรนมีบทบาททางการแพทย์?

อัปเดตล่าสุด 5 ม.ค. 2562
  • Share :

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations International Children's Emergency Fund: Unicef) ประสบความสำเร็จในการใช้โดรน เข้าช่วยในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ทุรกันดาร โดยเริ่มจากชุมชนบนเกาะแห่งหนึ่ง ของประเทศวานูอาตู

โดยโดรนตัวนี้ ได้ทำการบินเป็นระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร จากท่าเรือทางทิศตะวันออกของเกาะ ผ่านพื้นที่หุบเขา จนกระทั่งลงจอด บรรทุกวัคซีนไว้ภายในกล่องโฟม บรรจุแพ็คน้ำแข็ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และเครื่องมือวัดสำหรับแจ้งเตือนหากอุณหภูมิของวัคซีนเกิดความผิดปกติ และใช้ในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับเด็ก 13 ราย และสตรีมีครรภ์อีก 5 ราย ผ่านเจ้าหน้าที่พยาบาลภายในพื้นที่ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพียงการเดินเท้า หรือโดยสารไปกับเรือเล็กเท่านั้น

Henrietta H. Fore กรรมการบริหารยูนิเซฟ กล่าวแสดงความเห็นว่า “เที่ยวบินเล็กๆ ของโดรนตัวนี้ นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง” ซึ่งขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ของโดรนเหล่านี้เอง ที่จะช่วยยกระดับสุขภาพของประชากรโลกได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตร้อน ซึ่งการเก็บรักษาวัคซีนทำได้ยาก ทำให้ภายในประเทศวานูอาตู ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตร้อน ประกอบด้วยเกาะจำนวนมาก และเข้าถึงทางถนนได้ยาก มีจำนวนประชากรเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมากถึง 20% 

ส่วนบริษัทที่รับผิดชอบโดรน คือ Swoop Aero ผู้ผลิตโดรนค่ายออสเตรเลีย ซึ่งแสดงผลงานโดดเด่นเมื่อครั้งทำการบินทดสอบเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร และลงจอดห่างจากจุดหมายไม่ถึง 2 เมตร ได้สำเร็จ


ที่มา : M Report