สคช. ร่วม สมาคมแม่พิมพ์ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

อัปเดตล่าสุด 6 พ.ย. 2561
  • Share :

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เดินหน้า "โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและนโยบายภาครัฐบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเข้าร่วมการจัดทำ พัฒนา เผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 
 
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้ในการรับรองสมรรถนะของบุคคลในกลุ่มอาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติที่พัฒนาโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ดังนี้
 

  • สถาบันการศึกษา - ประหยัดงบประมาณในการดำเนินการด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ
  • ผู้ประกอบอาชีพ - ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ มีความภาคภูมิใจกับคุณค่าทักษะและประสบการณ์ที่เรียนรู้มา
  • ผู้ประกอบการ - สามารถใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานได้อย่างเป็นระบบ

 
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ​www.tpqi.go.th หรือ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย www.tdia.or.th
Tel : 0-2712-4518-9, 087-559-1878
E-mail : tdia.thailand@gmail.com
Facebook Fanpage : TDIA สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย


ที่มา : M Report